Photos

Gymnast

Team Score

Gymnast Performances Score
Swastika Ganguly 3 234
Bhakti Tiwari 1 30
Diya Chopra 2 91
Aishwarya Beldar 2 133
Abhijeet Kumar 2 175
Omkar Shinde 2 177
Utkarsh Morankar 1 67
Gaurav Kumar 3 302
Bonus 0
Total 16 1209

Coaches

Team Ranking

Team Ranking