Photos

Gymnast

Team Score

Gymnast Performances Score
Shraddha Talekar 6 533
Sanjivani Mate 1 68
Madhu Bagel 6 376
Siddhi Hattekar 2 126
Arik Dey 6 670
Mohammad Bobby 4 326
Vijay Ingale 1 94
Anas Ali Shaikh 4 366
Bonus 0
Total 30 2559

Coaches

Team Ranking

Team Ranking