Photos

Gymnast

Team Score

Gymnast Performances Score
Bidisha Gayen 4 397
Neha Dandekar 4 320
Soham Naik 6 420
Priti Sen 1 20
Rakesh Patra 5 524
Govinda Kalbande 6 545
Shreyas Choudhari 2 177
Sandesh Bhosale 2 128
Bonus 0
Total 32 2531

Coaches

Team Ranking

Team Ranking