Urban Bouncers

4 Females and 4 Males

Joshile Jumpers

4 Females and 4 Males

196

Round 01 - Vault Men

200

159

Round 01 - Vault Men

168

185

Round 02 - High Bar (Men)

135

99

Round 02 - Uneven Bars (Women)

76

163

Round 03 - Tumble (Men)

130

97

Round 03 - Tumble (Women)

178

177

Round 04 - Still Rings (Men)

232

133

Round 04 - Balance Beam (Women)

159

20

Bonus

00

1229

Total

1278

min

Swastika Ganguly

Bhakti Tiwari

Diya Chopra

Aishwarya Beldar

Abhijeet Kumar

Omkar Shinde

Utkarsh Morankar

Gaurav Kumar

Bidisha Gayen

Neha Dandekar

Soham Naik

Priti Sen

Rakesh Patra

Govinda Kalbande

Shreyas Choudhari

Sandesh Bhosale