Joshile Jumpers

5 Females and 5 Males

Orbit Swingers

5 Females and 5 Males

150

Round 01 - Tumble (Men)

209

175

Round 01 - Tumble (Women)

151

239

Round 02 - Still Rings (Men)

203

158

Round 02 - Balance Beam (Women)

128

198

Round 03 - Vault Men

222

188

Round 03 - Vault Women

179

185

Round 04 - High Bar (Men)

189

158

Round 04 - Uneven Bars (Women)

153

00

Bonus

00

1451

Total

1434

min

Bidisha Gayen

Neha Dandekar

Soham Naik

Priti Sen

Rakesh Patra

Govinda Kalbande

Shreyas Choudhari

Sandesh Bhosale

Shravani Raut

Debojeet Nandi

Shraddha Talekar

Sanjivani Mate

Madhu Bagel

Siddhi Hattekar

Arik Dey

Mohammad Bobby

Vijay Ingale

Anas Ali Shaikh

Swastika Ganguly

Gaurav Kumar