Club History

Joshile Jumpers

Name

Joshile Jumpers

Established

2017

Owner

Joshile

MAG Coach

Ajit Jarande

WAG Coach

Mahendra Babulkar

Social

Ajit Jarande – MAG Coach

Mahendra Babulkar – WAG Coach

Bidisha Gayen

Neha Dandekar

Soham Naik

Priti Sen

Rakesh Patra

Govinda Kalbande

Shreyas Choudhari

Sandesh Bhosale

Champion

T- Shirts